Skladové vozy
2318 vozů ihned k dodání
Operativní leasing
Vozy za férovou měsíční splátku a ihned
Ojeté vozy - Louda Auto+
463 ojetých vozů skladem
Výkup vozů
Vykoupíme váš vůz za hotové
Servis / Asistenční služby
Objednejte se online

Pravidla Louda Aukce+

1. POŘADATEL AUKCE

Charitativní online aukci pořádá společnost Louda Auto a.s., IČ: 46358714, se sídlem: č.p. 166, 290 01 Choťánky, zapsaná v oddílu B, vložce 19975, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Vyhlašovatel“), a to za účelem získání finančních prostředků pro Nadační fond Zelený život. Tato aukce se řídí těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“). Za účelem podpory získání finančních prostředků bude v rámci charitativní aukce prodáno 18 kusů vozů značky ŠKODA FABIA COMBI, které Vyhlašovatel dává do aukce po ukončení pronájmu daných vozů LFA (Ligová fotbalová asociace – IČ: 725 45 607). Dané vozy budou jako výraz díků prodány tomu účastníkovi aukce (dále jen „Účastník aukce“), který v rámci aukce daného vozu podá nejvyšší cenovou nabídku v rámci online aukce (dále jen „aukce“ či „online aukce“).

Celý výtěžek z této aukce (rozdílná částka mezi aukcí dosaženou cenou samotného vozu a cenou vyvolávací – vstupní) bude poskytnut v celé dosažené výši na činnost nadačního fondu Zelený život, a je součástí veřejné sbírky.

Náklady na realizaci aukce jsou financovány Vyhlašovatelem aukce.

 

2. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AUKCE

Online aukce bude probíhat formou online aukce na webových stránkách Vyhlašovatele www.louda.cz/aukce (dále jen „web“) od 1. do 15. září 2021 (vždy ve 12:00 hod.).

 

3. PODMÍNKY AUKCE

Účastníkem aukce se může stát každý, kdo provede registraci na webu Vyhlašovatele. Registraci je možno provést od 16. 8. 2021 a v průběhu konání online aukce do 15. 9. 2021. Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným autorizačním kódem Účastníka (ověření emailu).

Vyhlašovatel je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci Účastníka aukce, zejména v případě, jedná-li se o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči Vyhlašovateli nebo jiné společnosti ze skupiny Vyhlašovatele. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním jednáním, a/nebo se profesionálně a obchodně podílí v oblasti automotive, tj. v prodeji osobních a užitkových vozů. Vyhlašovatel může Účastníka aukce odmítnout, a to i bez udání důvodů. Registrovaný Účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit své nabídky. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit těmito Pravidly a pokyny Vyhlašovatele. Záloha (jistina) není požadována.

 

4. PŘEDMĚTY AUKCE

Předměty aukce jsou vyobrazeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) na webu Vyhlašovatele. Odhady ceny předmětů aukce nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se neuvádí. Předměty se draží a Účastník aukce předmět koupí tak, jak stojí a leží.

Kupující je povinen na vlastní náklady přistavit automobil za účelem přezkoumání tvrzené vady, a to na místo k tomu určenému, kterým je nejbližší nebo kterákoli jiná provozovna Prodávajícího. Výjimku tvoří případy, kdy povaha reklamace, respektive druh a rozsah závady neumožňují přistavení automobilu k servisnímu místu Prodávajícího. Doporučuje se kompetentní pracovníky Prodávajícího informovat předem pro dohodnutí termínu řešení reklamace.

Prohlídka předmětů online aukce se neuskuteční. Po telefonické či emailové dohodě je možné se na dané vozy fyzicky podívat.

Předměty, které nebudou v online aukci prodány, budou po ukončení online aukce nabídnuty na webu Vyhlašovatele k běžnému prodeji. V případě, že s vítězným Účastníkem aukce nebude zaplacena nejvyšší nabídka do jednoho týdne od vyhlášení vítězné nabídky, daný vůz může být nabídnut druhému Účastníkovi akce, který poskytl druhou nejvyšší nabídku.

 

5. PRŮBĚH AUKCE

Nabídky je možné činit na webu Vyhlašovatele prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu v online aukci a Účastník aukce musí přitom být identifikován svým e-mailem a přiděleným PIN kódem.

Nabídky v online aukci lze provádět podáváním nabídek (příhozů). Výše nabídky je stanovena na hodnoty 2 000 Kč, 4 000 Kč, 6 000 Kč, 8 000 Kč, 10 000 Kč, 20 000 Kč, 30 000 Kč, 40 000 Kč a 50 000 Kč. Množství nabídek Účastníka aukce není stanoveno. Učiněný příhoz/okamžitá nabídka bude okamžitě zveřejněn/a na webu Vyhlašovatele. V případě souběhu více nabídek (příhozů) rozhoduje čas učinění nabídky (příhozu). O překonání příhozu bude Účastník aukce informován notifikačním emailem. V případě, že Účastník aukce podal nejvyšší nabídku (příhoz), nemůže přihazovat na jiné předměty aukce. Účastník aukce se může účastnit jako vítěz aukce pouze jednou (u jednoho předmětu aukce). Pokud skončí druhý nebo další v pořadí, může se účastnit další aukce.

Účastníci aukce budou e-mailem informováni o blížícím se konci aukce předmětu, na který prováděli nabídky (příhozy).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat učiněnou nabídku (příhoz) v případě pochybností o serióznosti příhozu. Vyhlašovatel je oprávněn z vážného důvodu vyřadit z online aukce Účastníka aukce, zejména v případě, pokud Účastník aukce narušuje řádný průběh online aukce a/nebo když neuzavře kupní smlouvu k předmětu aukce a nepřevezme vůz do 7 dní od vyhlášení vítězné nabídky nebo pokud porušil jinak tyto Pravidla (zejména pokud Účastník aukce podal vítězné nabídky na dva a více vozů a/nebo pokud Vyhlašovatel má důvodné pochybnosti, že Účastník aukce nakupuje vozy k dalšímu prodeji.

 

6. ZPŮSOB ÚHRADY

Účastníci aukce, kteří podali nejvyšší nabídky, budou kontaktováni Vyhlašovatelem v následujících třech pracovních dnech po skončení online aukce. K uzavření smlouvy k předmětu aukce mezi Vyhlašovatelem a Účastníkem aukce dojde okamžikem, kdy je vítěznému Účastníkovi aukce po skončení online aukce Vyhlašovatelem potvrzeno, že podal nejvyšší nabídku a že jeho nabídka je přijata; tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy na koupi předmětu aukce za vyvolávací cenu a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi vyvolávací cenou a nejvyšší dosaženou nabídkou k okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň jedna minimální nabídka na koupi předmětu aukce; předmět aukce se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené Vyhlašovatelem. V případě odmítnutí výhry Vyhlašovatel může nabídnout dražební předmět druhému Účastníkovi aukce za jeho druhou nejvyšší nabídkou.

Vítězný Účastník dražby je povinen uhradit Vyhlašovateli v plné výši jím podanou nejvyšší nabídku bankovním převodem či v hotovosti popřípadě využít možnosti výhodného financování v prostorách Pořadatele na jedné z poboček Louda Auto a.s., nejpozději však do jednoho týdne ode dne, kdy mu Vyhlašovatel e-mailem potvrdí, že se stal vítězným Účastníkem aukce daného předmětu.

Nebude-li nevyšší dosažená nabídka uhrazena v plné výši v termínu splatnosti, je Vyhlašovatel dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Účastník aukce je povinen v takovém případě uhradit Vyhlašovateli vzniklou škodu.

 

7. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Předmět aukce z online aukce bude Účastníkovi aukce předán po zaplacení celé kupní ceny (vítězné nabídky) po předchozí domluvě Vyhlašovatelem. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého vozu doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je Účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku, popř. ověřenou plnou mocí.

Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na Účastníka aukce okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny (vítězné nabídky); tímto okamžikem přechází na Vyhlašovatele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce.

V případě, že Účastník dražby předmět aukce převede na třetí osobu do 6 měsíců od koupi vozu od Vyhlašovatele bez jeho souhlasu, je povinen zaplatit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50 % vyvolávací aukční ceny.

 

8. VYŠŠÍ MOC

Účastníci aukce berou na vědomí, že Vyhlašovatel může online aukci kdykoliv změnit tyto Pravidla, online aukci zcela nebo částečně zrušit, Vyhlašovatel může i odmítnout všechny předložené nabídky nebo z online aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit aukci jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že Vyhlašovatel se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií coronaviru a případná karanténní opatření, popřípadě jiné nepředvídatelné přírodní či společenské události.

Tyto pravidla se řídí § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a mají povahu veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku s tím, že se výslovně na aukci vylučuje použití právních předpisů upravující dražby, tj. zejména se vylučuje použití zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou Účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji Vyhlašovatel bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému Účastníkovi aukce.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace